Zapraszam do rozmowy na Forum Wartości Publicznej

Jeśli tu trafiłeś lub trafiłaś, to jest spora szansa, że bliskie Ci są wyzwania przed jakimi staje administracja publiczna odpowiadając na oczekiwania społeczne lub promując uniwersalne wartości. Jednak nawet jeśli znalazłeś lub znalazłaś się tu przypadkowo, czy z innego powodu, to mam nadzieję, że kreowanie Wartości Publicznej wywoła u Ciebie chwilę refleksji i zachęci do dialogu.

Wartość Publiczna

Chętniej obracamy się lub marzymy o pięknym świecie. Problemy osób i środowisk wykluczonych lub zmarginalizowanych, będących w trudnej, czy wręcz dramatycznej sytuacji mogą pozostawać niezauważone lub niedocenione. Gdy państwo podejmuje adresowane do nich działania, może zaskoczyć, gdy nie uzyskują należnej aprobaty, angażują zbyt dalece operacyjne zasoby, wiążą się z nieprzewidzianymi kosztami, rodzą konsekwencje polityczne, a efekty i korzyści rozczarowują. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce, gdy korzyści jednych oznaczają straty drugich. Dyskusja o tym, co jest dobre i co jest właściwe to dyskusja o państwie i społeczeństwie, które je tworzy. Jej fundamentem jest Wartość Publiczna działań.

Blog

Świat nowych wartości

Pandemia rodzi kryzys w trzech warstwach – zdrowotnej, gospodarczej i społecznej. Żadna z tych warstw nie pozostanie taka sama po jego zakończeniu. Musimy zrozumieć, że nie ma drogi powrotnej, jest tylko droga naprzód. Rolą rządzących jest odpowiedź na pytanie, do jakiego społeczeństwa prowadzi. Trzy wymiary interwencji państwa. W początkowej fazie rozwoju pandemii COVID-19 gros działań rządów …

O Forum

Forum Wartości Publicznej jest otwartą platformą dialogu o kształtowaniu i wdrażaniu wartości publicznej. O wyborze priorytetów i działań oraz o ich skutkach, tych dobrych ale także tych, które wiążą się z kosztem. Dyskusji o tym, co jest właściwe, sprawiedliwe, etycznie uzasadnione, moralne, a tym co rodzi wątpliwości mimo dobrych intencji. O wykorzystaniu ograniczonych środków publicznych do osiągnięcia optymalnych rezultatów.

Celami Forum są:

  • Rozwój dialogu społecznego mający na celu wzrost świadomości o potencjale interwencji publicznych i włączenie środowisk, na które mają lub będą miały one wpływ
  • Promocja wiedzy i praktyki stosowania wartości publicznej z uwzględnieniem koniecznej równowagi pomiędzy interesami beneficjentów i obligatariuszy
  • Wsparcie administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ocenie ex-ante oraz ex-post wartości publicznej interwencji
  • Wsparcie podmiotów komercyjnych w kształtowaniu strategii rozwoju wykorzystujących potencjał wartości publicznej
  • Analiza niezamierzonych efektów interwencji publicznych przynoszących korzystne jak i niekorzystne skutki
  • Rachunek wartości publicznej interwencji państwa obejmujący korzyści i koszty w wymiarze utylitarnym i deontologicznym (Public Value Account)
  • Identyfikacja łańcucha wartości publicznej i pomoc w wypracowaniu optymalnych schematów interwencji (Public Value Chain)
  • Identyfikacja i analiza areny interesariuszy odpowiedzialnych za kształtowanie, operacjonalizację oraz legitymizację i wsparcie przy implementacji wartości publicznej (Strategic Triangle) 

Pierwszoplanowym obszarem działania Forum jest ochrona zdrowia i opieka społeczna. W dalszej kolejności mamy ambicję objąć działalnością Forum inne dziedziny życia.

Jak powstało Forum?

Forum Wartości Publicznej jest inicjatywą powstałą z inspiracji i na kanwie dyskusji o kreowaniu korzyści dla społeczeństwa oraz skutkach decyzji w czasach pandemii z twórcą koncepcji Public Value prof. Markiem Moorem. Zapraszam wszystkich do dialogu.

Robert Mołdach