O Forum

Forum Wartości Publicznej jest otwartą platformą dialogu o kształtowaniu i wdrażaniu wartości publicznej. O wyborze priorytetów i działań oraz o ich skutkach, tych dobrych ale także tych, które wiążą się z kosztem. Dyskusji o tym, co jest właściwe, sprawiedliwe, etycznie uzasadnione, moralne, a tym co rodzi wątpliwości mimo dobrych intencji. O wykorzystaniu ograniczonych środków publicznych do osiągnięcia optymalnych rezultatów.

Celami Forum są:

  • Rozwój dialogu społecznego mający na celu wzrost świadomości o potencjale interwencji publicznych i włączenie środowisk, na które mają lub będą miały one wpływ
  • Promocja wiedzy i praktyki stosowania wartości publicznej z uwzględnieniem koniecznej równowagi pomiędzy interesami beneficjentów i obligatariuszy
  • Wsparcie administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ocenie ex-ante oraz ex-post wartości publicznej interwencji
  • Wsparcie podmiotów komercyjnych w kształtowaniu strategii rozwoju wykorzystujących potencjał wartości publicznej
  • Analiza niezamierzonych efektów interwencji publicznych przynoszących korzystne jak i niekorzystne skutki
  • Rachunek wartości publicznej interwencji państwa obejmujący korzyści i koszty w wymiarze utylitarnym i deontologicznym (Public Value Account)
  • Identyfikacja łańcucha wartości publicznej i pomoc w wypracowaniu optymalnych schematów interwencji (Public Value Chain)
  • Identyfikacja i analiza areny interesariuszy odpowiedzialnych za kształtowanie, operacjonalizację oraz legitymizację i wsparcie przy implementacji wartości publicznej (Strategic Triangle) 

Pierwszoplanowym obszarem działania Forum jest ochrona zdrowia i opieka społeczna. W dalszej kolejności mamy ambicję objąć działalnością Forum inne dziedziny życia.